Aanvullend menu

Tag Archives | visitatie

Public Value van Woningcorporaties: Methodiek 5.0

De afgelopen weken heeft de Stichting Visitatie Woningcorporaties een geheel vernieuwde methodiek 5.0 aan mogen bieden aan Minister van Wonen, Stef Blok, en aan de founding fathers van het visitatiestelsel. Veel van het denkwerk van Public SPACE zit hierin, Steven de Waal is voorzitter van de Raad van Toezicht. Het is een uniek stelsel met […]

Lees verder

Overheid en Middenveld: Buijink’s onvolledige analyse

Chris Buijink, SG EZ, heeft in het nieuwjaarsartikel (ESB) aanbevelingen gedaan rond betere sturing van semi-publieke dienstverlening. Hier mijn commentaar. Het artikel is een moedige en systematische poging het functioneren van de semi-publieke sectoren aan te snijden, vanuit twee behoorlijk gevoelig liggende voorbeelden: de woningcorporaties en het spoor. Ik geef hier commentaar, omdat het goed […]

Lees verder

Symposium 5 jaar maatschappelijke visitatie: waarde en toekomst

Op 29 augustus is door SVWN een druk bezocht symposium georganiseerd om stil te staan bij het feit dat de branche-codes sinds 5 jaar visitatie voorschrijven. Tijdens het Symposium werd het onderzoek van de TU-Delft gepresenteerd. Wethouders, huurdersorganisaties en andere belanghouders hebben veel waardering voor het visitatieproces van corporaties. Dat geldt ook voor corporatiebestuurders en […]

Lees verder

Interview in Aedes Magazine: over visitatie woningcorporaties

Interview met Steven de Waal naar aanleiding van de opdracht om voor Het Netwerk en de SEV een onafhankelijk en gezaghebbend visitatiestelsel voor de woningcorporatiebranche te ontwerpen. ‘Raden van toezicht zouden verplichte visitatie moeten omarmen, want daarmee heeft het toezicht een beoordelingsinstrument in handen.’ (meer…)

Lees verder

Visitatie woningcorporaties – Artikel Steven de Waal in Goed Bestuur

Visitatie woningcorporaties interview Goed Bestuur

Een visitatiestelsel is feitelijk het tegenovergestelde van een governancecode: een code stelt normen, terwijl een visitatie de bedoeling heeft om prestaties te meten. De woningcorporatiesector heeft weliswaar een governancecode, maar ondervindt last van een gebrek aan publieke verantwoording en geloofwaardigheid. Daartoe ontwikkelde de stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland een visitatie-instrument. (meer…)

Lees verder

Strategische herorientatie Woningcorporaties

In de afgelopen maanden heb ik intensief op veel plaatsen meegedaan aan strategische herorientaties van woningcorporaties., Ik ken de sector goed, o.a. vanuit het nu 1,5 jaar lang werken aan een maatschappelijk visitatiestelsel. Op 3 maart had ik een kort interview in NRC over wat er volgens mij gaande is in de sector en vooral […]

Lees verder

Visitatie woningcorporaties: ontwikkelen van een beoordelingsmethodiek

Woningcorporaties nemen een belangrijke plaats in in de publieke sector. Dit vraagt ook sterke publieke verantwoording. Er is een objectief, onafhankelijk en gezaghebbend oordeel nodig over het maatschappelijk presteren van woningcorporaties. Op initiatief van de corporaties ontwikkelde Public SPACE een landelijk visitatieinstrument. (meer…)

Lees verder

Woningcorporaties: het debat over de maatschappelijke onderneming op scherp

In de afgelopen periode is het debat over de positie en invulling van de ‘maatschappelijke onderneming’ weer actueel geworden. Zie onder andere de interviews met de voorzitters van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen en van de HBO-raad in FD van maandag 16 april jongstleden. Aanleiding voor deze reacties is het advies van de commissie Wijffels […]

Lees verder

Visitatiestelsel woningcorporaties: Een belangrijke tussenstand

Op 19 april 2007 presenteerde ik als voorzitter van de Auditraad op een speciaal congres van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting de laatste stand van de methodiek van landelijke visitatie. Een belangrijke tussenmoment, zoals ook werd gememoreerd door de ontvangende partijen, Yvonne Geerdink van Woonnetwerk (de initiatiefnemers), Hendrien Witte van Aedes en toenmalig DG Wonen, Annet […]

Lees verder

Eindadvies auditraad visitatie woningcorporaties

De auditraad ‘Maatschappelijke visitatie woningcorporaties’, onder voorzitterschap van Steven de Waal van de Public SPACE Foundation, bracht advies uit aan de landelijke stakeholders in het voorgestelde nieuwe maatschappelijke visitatiestelsel voor woningcorporaties: VROM, Aedes, VTW, Woonbond en VNG. Het adviesrapport, Uitgangspunten en opties bij het beheer van het visitatiestelsel ‘Maatschappelijke visitatie woningcorporaties’ is hier te lezen of […]

Lees verder